VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1368/VPCP-ĐMDN
V/v giải quyết lao động dôi dư tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ tài chính;
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (công văn số 26/TDDM-QLNNL ngày 12/1/2009) về việc hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôidư và trợ cấp thôi việc từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp cho các đơn vị cổphần hóa theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việcchuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Đồng ý các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thựchiện cổ phần hóa theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủvề việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, đăng ký kinh doanh saungày Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực, được hỗ trợ kinhphí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số187/2004/NĐ-CP Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trungương. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Tập đoànDệt May Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công thương, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, TTĐT; Các vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT.BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn