NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13683/NHNN-BTT
V/v hướng dẫn thực hiện giao dịch thanh toán trong các ngày 29 và 30/12/2007

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Tp Hồ Chí Minh;
- Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng; Chi Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng tại Tp Hồ Chí Minh;
- Vụ Kế toán - Tài chính;
- Cục Quản trị Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương,

Để phục vụ kịp thời các giao dịch thanhtoán, giao dịch cấp kinh phí cho các đơn vị thụ hưởng Ngân sách Nhà nước (NSNN),cũng như nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN của nhân dân và các tổ chứckinh tế phát sinh trong các ngày cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN)yêu cầu các đơn vị NHNN, Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCƯDVTT) thựchiện một số nội dung sau đây:

1. Trong các ngày 29 - 30/12/2007,tại các TCCƯDVTT chỉ giao dịch với khách hàng là tổ chức, cá nhân có yêu cầuthanh toán, chuyển tiền có liên quan đến thu, chi NSNN, cụ thể:

a) Đối với những khoản thanh toán, chuyểntiền giữa các tổ chức, cá nhân với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thànhphố (hoặc ngược lại), các đơn vị NHNN, TCCƯDVTT thực hiện thanh toán như cácngày làm việc bình thường hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

b) Đối với những khoản thanh toán giữacác tổ chức, cá nhân với Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh, thành phố (hoặcngược lại), các TCCƯDVTT xử lý chuyển qua hệ thống chuyển tiền điện tử của NHNNhoặc chuyển theo hệ thống chuyển tiền nội bộ của đơn vị mình (nếu điều kiện kỹthuật đáp ứng được).

2. Ngày 29 và 30/12/2007: Thờiđiểm ngừng nhận Lệnh chuyển tiền đến của các đơn vị chuyển tiền điện tử NHNNtại Vụ Kế toán - Tài chính được áp dụng như các ngày giao dịch bình thường (16giờ 00).

(Việc hạch toán, kiểm soát đối chiếuchuyển tiền trong ngày 29 và 30/12/2007 vẫn thực hiện bình thường theo quy địnhhiện hành).

3. Đối với các đơn vị NHNN, Tổchức tín dụng là thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH)đóng trụ sở tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, HồChí Minh, khi có phát sinh các Lệnh thanh toán với nhau hoặc thanh toán củakhách hàng thì thực hiện qua thanh toán bù trừ trên địa bàn hoặc theo Hệ thốngChuyển tiền điện tử (nếu thanh toán khác địa bàn).

Đối với các chi nhánh NHNN tại 05 địabàn nói trên, khi phát sinh Lệnh thanh toán đến hoặc đi của các Tổ chức Tín dụnglà thành viên của Hệ thống TTĐTLNH, chi nhánh NHNN xử lý hạch toán vào tài khoảnphải thu hoặc phải trả (nếu Tổ chức tín dụng không có tài khoản tiền gửi tạichi nhánh NHNN), sau đó lập Lệnh chuyển tiền, chuyển về Sở Giao dịch NHNN đểhạch toán vào tài khoản tiền gửi thích hợp.

4. Trách nhiệm của các đơn vị,Vụ, Cục thuộc NHNN:

a) Ban Thanh toán có trách nhiệm làmđầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn, xử lý các vướng mắc vềthanh toán trong thời gian quyết toán năm 2007.

b) Vụ Kế toán - Tài chính chịu tráchnhiệm xử lý, kiểm soát, đối chiếu các khoản chuyển tiền phát sinh trong cácngày 29 và 30/12/2007, bảo đảm hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng chế độ quy địnhvà hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan thuộc nhiệm vụ của Vụ Kế toán - Tàichính.

c) Cục Công nghệ tin học Ngân hàng cótrách nhiệm hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm liên quan (kế toán giaodịch, chuyển tiền điện tử…) đáp ứng yêu cầu thanh toán, chuyển tiền trong cácngày 29 và 30/12/2007 và đảm bảo đường truyền tin trong hệ thống Ngân hàng đượcthông suốt trong thời gian quyết toán (kể cả phải kéo dài thời gian trực, làmthêm giờ).

d) Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, khi nhận được công văn này phải báo cáo với Ủy banNhân dân cùng cấp và quán triệt, phổ biến tới các TCCƯDVTT trên địa bàn biết đểtriển khai thực hiện.

5. Tổng Giám đốc (Giám đốc) cácTCCƯDVTT chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống mình triển khaicông văn này.

6. Công văn này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, các công văn trước đây hướng dẫn thời điểm khống chế trongchuyển tiền điện tử của NHNN trái với công văn này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc, đề nghị phản ánh về các đơn vị Vụ, Cục thuộc NHNNVN (theo trách nhiệm quyđịnh tại Điểm 4 Công văn này) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban lãnh đạo NHNN (để b/c);
- Lưu VP, BTT.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế