BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1369/BTTTT-CNTT
V/v nhập khẩu màn hình LCD máy gia công chip của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Sankoh Việt Nam

Phúc đáp công văn số 43/CV-SKVN ngày 13/4/2013 củaQuý Công ty về việc xin nhập khẩu màn hình LCD đã qua sử dụng của máy gia côngchip, sau khi xem xét, nghiên cứu Hồ sơ của Quý Công ty (Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp; Hợp đồng đầu tư số SVDIC-010213 và các tài liệu liên quankhác), Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nhập khẩu màn hình LCD, là một bộphận cấu thành thuộc máy gia công chip điện tử (Hãng Disco, Model: DAC550 vàDAC551) đã qua sử dụng về làm phương tiện sản xuất trực tiếp của Công ty TNHHSankoh Việt Nam thuộc đối tượng không áp dụng Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụngcấm nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 11/2012/TT-BTTTTngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sảnphẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

2. Việc nhập khẩu thiết bị này phải được thực hiệntheo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Trọng Đường