BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1369/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc
 (Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 210 ngày 25/02/2009 của Công ty TNHH DệtVĩnh Phúc về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc thiết bị tạo tàisản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì: Thiết bị máy dệt bít tất tạotài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu từ ngày 01/02/2009 đềnghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanhnghiệp kinh doanh khó khăn; Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mụchàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúcbiết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng