BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1369 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị

Trả lời công văn số 46 NV/CT ngày 20/3/2003 của Chi cục thuế thị xã Quảng Trị về lệ phí trước bạ nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điều 1 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tài sản là nhà, đất phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Do đó đối với nhà ở nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà thì chưa tính thu lệ phí trước bạ. căn cứ tính lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Chi cục thuế thị xã Quảng Trị biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHẠM DUY KHƯƠNG