BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13692 TC/TCT
V/v Thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2004

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhậnđược các kiến nghị về việc thu thuế đối với các cá nhân có hoạt động làm đại lýnhư: đại lý bảo hiểm, đại lý bưu điện, đại lý xổ số, đại lý mỹ phẩm, đại lýdược phẩm,… Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN), Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các vănbản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu thuế đối với hoahồng từ dịch vụ đại lý của các cá nhân như sau:

1. Các đại lý có đăng ký kinh doanhthì thực hiện nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 88/2004/TT-BTC sửa đổi,bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế TNDN. Nội dung trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh đượcthực hiện như quy định trong Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 củaChính phủ quy định về đăng ký kinh doanh (Chương V - Đăng ký kinh doanh đối vớihộ cá thể).

2. Các đại lý không có đăng ký kinhdoanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo Pháp lệnh thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao được quy định cụ thể như sau:

Cá nhân ký hợp đồng đại lý ổn định(không xác định thời hạn) với một cơ sở giao đại lý thì khoản thu nhập này nếuđến mức chịu thuế được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần hướng dẫn tạiThông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Cơ sở chi trả hoahồng có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theohướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC .

Cá nhân ký hợp đồng đại lý với nhiềucơ sở giao đại lý hoặc cá nhân làm việc tại một nơi nhưng có ký hợp đồng làmthêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 đồngtrở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%. Các cơ sở chi trả hoa hồng đại lý có tráchnhiệm tạm khấu trừ thuế theo từng lần trước khi chi trả hoa hồng cho người đạilý để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC Cuối năm, các cá nhân đại lý và cơ sở chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiệnquyết toán thuế thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC .

3. Quy định này được thực hiện bắtđầu từ ngày 01/01/2005, đối với những khoản hoa hồng được trả trước ngày01/01/2005, các đại lý tiếp tục thực hiện nộp thuế thu nhập theo phương thứckhấu trừ tại nguồn với thuế suất 5% đến 31/12/2004.

Yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phốphối hợp chặt chẽ với đơn vị có hoa hồng đại lý để thực hiện thu thuế thu nhậpcá nhân theo hướng dẫn trên đây. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc đề nghị Cục thuế và đơn vị có hoa hồng đại lý phản ảnh kịp thời về Bộ Tàichính để nghiên cứu, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung