TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13693/CT-TTHT
V/v Lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Daily Frontier (Việt Nam)Địa chỉ: Tầng 3,118 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP. Hồ Chí Minhsố thuế: 0312013879

Trả lời văn bản số 2011/2015/CV-DFV ngày 7/12/2015 của Công ty về lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung cấp dịch vụ:

+ Tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

+ Tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Trường hợp Công ty khi xuất hàng hóa giao cho các đơn vị phân phối (không phải là đơn vị trực thuộc của Công ty) thì Công ty phải lập hóa đơn xuất giao cho khách hàng theo quy định. Việc Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ để giao hàng cho các đơn vị phân phối là không đúng quy định.

Cục thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng PC;
- Phòng KT 2;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga