BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13695/BTC-TCHQ
V/v tạm dừng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan Nghệ An;
-
Công ty Cổ phần Nafoods Grup.
(Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1294/HQNA-NV ngày14/9/2015 của Cục Hải quan Nghệ An(kèm Thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCPĐại Chúng số 58/TBL /PVB-CNNA ngày 10/9/2015 cho số tiền phạt chậm nộp là1.828.049.982 đồng), đề nghị tạm dừngbiện pháp cưỡng chế đối với Công ty Cphần Nafoods Grup, do hiện nay Công ty đang nợtại Cục Hải quan Nghệ An và bịcưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày15/10/2013 quiđnh việc tạm dừng áp dụng biện phápcưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan;

Căn cứ khon 2.2. Điều 33 Thôngsố 190/2013/TT-BTC ngày12/12/2013qui định chưa thực hiện biệnpháp cưỡng chế; tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừnglàm thủ tục hải quan. Bộ Tài chính đồngý tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừnglàm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Nafoods Grup với điều kiện:

- Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàngkhác; phải nộp thuế trước khi thôngquan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đangcòn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnhtheo quy định.

- Thời hạn tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theoThư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP ĐạiChúng số 58/TBL /PVB-CNNA ngày10/9/2015. Cục Hải quan Nghệ An có trách nhiệm làm việc với Công ty Cổ phầnNafoods Grup và Ngân hàng TMCP Đại Chúng để thu hồi đủ số tiền nợtrước khihết hạn bảo lãnh.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
T.T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Tổng cục trưởng TCHQ (để b/cáo);
-Lưu:VT,TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn