TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13696/CT-TTHT
V/v Kê khai thuế giá trị gia tăng của đơn vị trực thuộc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH M&R ForwardingĐịa chỉ: TN Pax Sky Building, Lầu 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch P.06, Quận 3Mã số thuế: 0312984687

Trả lời văn bản ngày 01/12/2015 của Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) củađơn vị trực thuộc; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm c, Điểm đ Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định về kê khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

…”

Trường hợp Công ty trụ sở chính tại TP.HCM có mở Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội, nếu Chi nhánh có cung cấp dịch vụ liên quan đến vận tải cho khách hàng thì Chi nhánh trực tiếp kê khai nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý Chi nhánh tại Thành phố Hà Nội.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga