BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 137/BXD-KHCN
V/v: Trả lời công văn số 25/WW9 /TB-TTTV&TNVLXD ngày 20 tháng 03 năm 2011

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng đường thủy9

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số25/WW9 /TB-TTTV&TNVLXD ngày 20 tháng 03 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xâydựng đường thủy 9 về việc di chuyển thiết bị và nhân sự từ phòng thí nghiệmtrung tâm đến phòng thí nghiệm hiện trường và Biên bản kiểm tra phòng thínghiệm hiện trường LAS-XD 867 tại QL1A - phường Minh Khai, thành phố Phủ lý,tỉnh Hà Nam ngày 29/10/2010. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều 15, Chương IV về Tổ chứcvà hoạt động của phòng thí nghiệm của Quy chế công nhận và quản lý phòng thínghiệm chuyên Ngành Xây dựng, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXDng ày 01/7/2011 của Bộ Xây dựng, quy định rõ các thiết bị thí nghiệm đặt trongphòng thí nghiệm tạm thời ở hiện trường phải được cố định, kiểm định/hiệu chuẩnlại theo quy định của pháp luật về đo lường trước khi tiến hành các thí nghiệm.

Do đó các Thiết bị thí nghiệm khi dichuyển từ phòng thí nghiệm LAS-XD 867 đến phòng thí nghiệm hiện trường phảiđược kiểm định/hiệu chuẩn lại và có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định/hiệuchuẩn.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty cổphần Xây dựng đường thủy 9, cùng các đơn vị có liên quan biết để thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCN và MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hòa