BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 137/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức 65/2003/QĐ-BNN trong công tác xây dựng tu sửa đê, kè.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụtbão Thanh Hoá

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 904/ĐĐ-QLDA ngày16/10/2009 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hoá về việc áp dụngđịnh mức 65/2003/QĐ-BNN ngày 02/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn trong công tác xây dựng tu sửa đê, kè. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn trongThông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì đối với các địnhmức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố, chủ đầutư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựngđịnh mức quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 để tổ chức xâydựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ởcông trình khác để quyết định áp dụng; Vì vậy, việc áp dụng, vận dụng định mứcđể lập đơn giá cho công trình là quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Căn cứ hướng dẫn trên, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụtbão Thanh Hoá tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh