BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán sử dụng phương tiện nổi phục vụ công tác khoan khảo sát trên biển.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khíVũng áng – Quảng Trạch

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 933/BĐVQ-KTKH ngày06/6/2012 của Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng áng – Quảng Trạch, côngvăn số 12061905/CNPB ngày 19/6/2012 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng –Kỹ thuật Biển về định mức dự toán sử dụng phương tiện nổi phục vụ công táckhoan khảo sát trên biển. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác khoan khảo sát trên biển do Công ty Cổ phần Tư vấnThiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Nhà thầu phụ) thực hiện đã ký kết hợp đồng vớiTổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (Tổng thầu); do vậy, việc điềuchỉnh hợp đồng căn cứ vào các điều khoản được các bên thoả thuận trong hợp đồngphù hợp với quy định của Nhà nước có liên quan.

Công tác khoan khảo sát trên biển là công việc phức tạp, phụthuộc vào thời tiết, chế độ thuỷ triều và điều kiện địa chất công trình; dovậy, định mức dự toán sử dụng phương tiện nổi phục vụ công tác khoan khảo sáttrên biển cần được xác định trên cơ sở phương án khoan khảo sát và điều kiệnthực tế thi công khảo sát công trình. Trường hợp, hao phí về phương tiện nổiphục vụ khảo sát trên biển của Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Trung tâmđiện lực Quảng Trạch có sự thay đổi giữa dự toán đã được phê duyệt (căn cứ chothanh toán hợp đồng) và thực tế thi công thì các bên trao đổi, thống nhất điềuchỉnh định mức cho phù hợp với thực tế thi công và các điều khoản trong hợpđồng. Việc xác định một mức hao phí phương tiện nổi cho các hố khoan có chiềusâu khác nhau là không phù hợp.

Với nội dung trên, Ban Quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũngáng – Quảng Trạch tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTCP Tư vấn Thiết kế Cảng KTB;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- TCTCPXL Dầu khí Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh