BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 137/BXD-KTXD
V/v: nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/THDA-MPMU-3 H ngày16/5/2011 và văn bản số 04/CV-MPMU-3 H của Ban quản lý các dự án trọng điểm pháttriển đô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hạng mục chung góithầu nút Nam Thăng Long - Đường trên đê Hữu Hồng thuộc dự án phát triển cơ sởhạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng căn cứ vào nội dung hợpđồng (hồ sơ hợp đồng) đã ký kết giữa các bên và phải phù hợp với các quy địnhcủa pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp nêu tạivăn bản số 02/THDA-MPMU-3 H và văn bản số 04/CV-MPMU-3H việc nghiệm thu thanhtoán các hạng mục chung (mà các bên đã thỏa thuận là trọn gói và được thanh toántheo tỷ lệ % hoặc theo tháng) như kỹ sư tư vấn nghiệm thu (theo tỷ lệ % và theotháng) là phù hợp.

Tuy nhiên, theo hợp đồng nhà thầu phải phân tích chi tiếtcác hạng mục chung này và trình cho kỹ sư tư vấn phê duyệt. Thực tế, nhà thầuđã trình cho kỹ sư tư vấn phân tích chi tiết này từ ngày khởi công công trình,nhưng kỹ sư tư vấn không phê duyệt và không có ý kiến chỉ dẫn cho nhà thầu làchưa phù hợp với hợp đồng và đây là trách nhiệm của kỹ sư tư vấn.

Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội xem xét, đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thànhcông việc của kỹ sư tư vấn theo đúng hợp đồng tư vấn đã ký. Trường hợp, tư vấnkhông thực hiện đúng hợp đồng, thì giảm trừ giá trị thanh toán hợp đồng hoặckhông thanh toán phần trách nhiệm chưa thực hiện đúng với hợp đồng.

Bộ Xây dựng lưu ý: quá trình xác định các khoản chi phí, Banquản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cần xem xét tránh tínhtrùng lặp các khoản mục chi phí để thanh toán, quyết toán cho phù hợp với cácquy định của pháp luật.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nộicăn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh