BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 137/BXD-QLN
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3927/KH &ĐT-TĐ ngày 23/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đềnghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì: “Vốn thuộc sở hữu củachủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủđầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuậtkhu công nghiệp được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư và phảiđược kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tácxã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩmquyền”.

Việc xác định vốn thuộc sở hữu(vốn thực có) để chứng minh năng lực tài chính của các chủ đầu tư đã được hướngdẫn cụ thể tại Mục 2 Phần I của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 củaBộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số153/2007/NĐ-CP .

Quá trình thực hiện, Quý Sở nêncó sự phối hợp với Sở Tài chính địa phương về những nội dung có liên quan đếntài chính doanh nghiệp để được xử lý kịp thời.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Quý Sở nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà