TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1134/HQHP-GSQLngày 20/2/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác minh tính hợp lệ chữký trên C/O mẫu E số tham chiếu E1335040A2110002 ngày 21/12/2012, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bảnyêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báokhi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn