BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàngLevofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pymepharco.(Địa chỉ: 166 -170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1487/PMP ngày 14/12/2015của Công ty Cổ phần Pymepharco về việc thuế suất mặt hàng nguyên liệu dược“Levofloxacin Hemihydrate”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hànhkèm Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 thì nhóm29.34 bao gồmCác axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học;hợp chất dị vòng khácnhóm 29.41 bao gồm “Kháng sinh

Levofloxacin là mặt hàng có thể xem xét phân loại tại nhóm 29.41 hoặcnhóm 29.34. Theo nội dung Chú giải chi tiết nhóm 29.41 thì:

Nhóm này không bao gồm:

(c) Các dẫn xuất của axit quinolinecarboxylic, nitrofuran, sulphonamit vàcác hợp chất hữu cơ đã xác định về mặt hóa học khác của các nhóm đầu củaChương này có đặc tính chống vi khuẩn.

Levofloxacin là dẫn xuất của hợp chất fluoroquinolon nên Levofloxacinbị loại trừ khỏi nhóm 29.41 theo nội dung chú giải loại trừ (c) nhóm 29.41 nêutrên. Như vậy, mặt hàng Levofloxacin (là hợp chất dị vòng đã ngưng tụ có chứacác dị t nitơ, oxy) phù hợp phân loại vào nhóm 29.34Các axit nucleic và muicủa chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác”, phân nhóm - Loại khác:”, phân nhóm 2934.99 “- - Loại khác: mã số2934.99.90“- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phn Pymepharco được biết./.

Nơi nhận:-Nhưtrên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh