BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 137/TCT-CS
V/v chi phí hoa hồng môi giới tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Bình Dương

Trả lời công văn số 9473/CT-THNVDT của Cục thuế Bình Dươngđề nghị hướng dẫn về chi phí hoa hồng môi giới tiêu thụ sản phẩm phát sinh ởnước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, điểm 4, mục II Thông tư số 62/2001/TT-BTC ngày01/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi hoa hồng trong giao dịch, môigiới xuất khẩu quy định:

"3. Thẩm quyền quyết định việc chi hoa hồng giao dịch,môi giới xuất khẩu.

3.1. Đối với hàng xuất khẩu theo các Hiệp định hợp đồng củaChính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định và báo cáo Thủ tướngChính phủ.

3.2. Đối với hàng xuất khẩu thương mại của doanh nghiệp: Căncứ vào quy chế được duyệt và hiệu quả kinh tế của từng hợp đồng xuất khẩu do cógiao dịch, môi giới mang lại, Giám đốc các doanh nghiệp thỏa thuận với các đốitác và quyết định mức chi.

4. Khoản chi giao dịch, môi giới xuất khẩu phải thể hiệntrong hợp đồng và phụ kiện, phụ lục kèm theo hợp đồng và có chứng từ hợp phápchứng minh.

Trường hợp người hưởng hoa hồng giao dịch, môi giới xuấtkhẩu không thể ký vào phiếu chi hoặc không đồng ý thể hiện trong hợp đồng, phụkiện, phụ lục kèm theo hợp đồng thì chứng từ chi phải có chữ ký của Giám đốc,kế toán trưởng, thủ quỹ của doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong trường hợp này nếu có người trung gian trực tiếp nhậntiền để chuyển cho người hưởng hoa hồng giao dịch, môi giới xuất khẩu thì ngườitrung gian chuyển tiền phải ký tên (ghi rõ họ tên, địa chỉ) vào giấy nhận tiềnvà phải chịu trách nhiệm cá nhân trước doanh nghiệp và trước pháp luật."

Tại khoản 11, Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định vềchi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: "Chi phí quảng cáo,tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi hoa hồng môigiới, chi hội nghị và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được khống chế tối đa không quá 10% tổngsố các khoản chi phí từ khoản 1 đến khoản 10 Điều này. Đối với hoạt động thươngnghiệp tổng chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm trị giá muavào của hàng hóa bán ra."

Căn cứ các quy định trên, các khoản chi hoa hồng môi giớitiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài được chấp nhận là chi phí hợp lý để tính thuếTNDN khi có đủ các điều kiện sau:

- Đối với hàng xuất khẩu theo các Hiệp định hợp đồng củaChính phủ, phải có Quyết định chi hoa hồng môi giới của Bộ trưởng Bộ Tài chínhcho hợp đồng xuất khẩu. Mức chi hoa hồng môi giới cho từng hợp đồng do Bộtrưởng Tài chính xem xét quyết định.

- Đối với hàng xuất khẩu thương mại của doanh nghiệp, phảicó Qui chế chi hoa hồng môi giới áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp. Mức chihoa hồng môi giới do Giám đốc các doanh nghiệp tự quyết định căn cứ trên Quichế chi hoa hồng môi giới của doanh nghiệp và phù hợp với mức khống chế về chiquảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới quy định trong pháp luật vềthuế TNDN.

- Khoản chi hoa hồng môi giới phải thể hiện trong hợp đồngvà phụ kiện, phụ lục kèm theo hợp đồng và có chứng từ hợp pháp chứng minh theoqui định của pháp luật.

Trường hợp người hưởng hoa hồng môi giới không thể ký vàophiếu chi hoặc không đồng ý thể hiện trong hợp đồng, phụ kiện, phụ lục kèm theohợp đồng thì chứng từ chi phải có chữ ký của Giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹcủa doanh nghiệp chi hoa hồng môi giới. Người nhận tiền phải ký tên (ghi rõ họtên, địa chỉ) vào giấy nhận tiền và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước doanhnghiệp và trước pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Bình Dương biết và hướngdẫn cho các doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương