THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 137/TTg-KTTH
V/v xử lý nợ vay của các hộ nuôi tôm tại tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;
- Quỹ tín dụng nhân dân Phước Hòa.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại vănbản số 162/TTr-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2009 về việc xử lý nợ vay của các hộnuôi tôm bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và môi trường ô nhiễm tại tỉnh BìnhĐịnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước hết Quỹ tín dụng nhân dân Phước Hòa sửdụng nguồn dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính của Quỹ để xóa nợ gốc chocác hộ nuôi tôm bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và môi trường ô nhiễm khôngcó khả năng trả nợ như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số162/TTr-NHNN ngày 29 tháng 10 năm 2009; trường hợp không có đủ nguồn, Bộ Tàichính trích từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010 hỗ trợ cho Quỹ Tín dụngnhân dân Phước Hòa để có nguồn xử lý hết số nợ này.

2. Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Hòa xem xét có cácbiện pháp hỗ trợ thích hợp đối với các đối tượng không thuộc diện được xóa nợtheo chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN; các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng