ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/UBND-VX
V/v Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Sở Y tế

Thực hiện Công văn số 284/VPCP-VIIIngày 09/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 551/NQ-UBTVQH13 về hoạt động giám sát; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linhcó ý kiến như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo và làmviệc với Đoàn giám sát của Quốc hội; báo cáo gửi về Ủy ban về các vấn đề xã hộicủa Quốc hội, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

(Gửi kèm bản phô tô Công văn số 284/VPCP-VIII ngày 09/01/2013 của Văn phòng Chính phủ)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, TH, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha