BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/XNK-TMQT
V/v thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn;
- Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

 

Bộ Công Thương nhận được công vănngày 02 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH Sơn Kỳ Anh xin được trả lại Giấychứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh số 49/BCT-XNK (MS-TNTX)ngày 27 tháng 7 năm 2011 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 21/2011/TT-BCT .

Để có cơ sở xem xét thu hồi Giấychứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh cho doanh nghiệp nêu trên,Bộ Công Thương đề nghị quý cơ quan tiếp tục phối hợp, xác nhận việc chấp hànhnhững quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BCT của doanh nghiệp nêu trên. Cụthể:

1. Tổng cục Hải quan xác nhận vềlượng hàng hóa doanh nghiệp đã tạm nhập về nhưng còn tồn đọng chưa tái xuất rakhỏi Việt Nam (căn cứ theo các tờ khai hải quan tạm nhập của doanh nghiệp nhưngchưa được thanh khoản tại cảng tạm nhập như Hải Phòng/Cái Lân (Quảng Ninh), sânbay Nội Bài).

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: LạngSơn, Cao Bằng, Lào Cai và Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh xác nhận các nội dungsau:

- Các vi phạm về việc đảm bảo vệsinh môi trường trong quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnhcủa thương nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nơi thương nhân có kho/bãi và cáccửa khẩu tái xuất thuộc địa bàn các tỉnh nêu trên còn tồn đọng, chưa giải quyếtxong (nếu có).

- Việc duy trì đủ số tiền ký quỹcủa thương nhân đặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

Văn bản trả lời xin được gửi về BộCông Thương (Cục Xuất nhập khẩu), Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉemail: linhntm@moit.gov.vn trước ngày 17 tháng 5 năm 2013. Nếu qua thời hạn nàymà chưa có văn bản trả lời, Bộ Công Thương xin được hiểu là quý cơ quan khôngcó ý kiến gì về các nội dung nêu trên.

Rất mong nhận được sự phối hợp củaquý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TMQT(2)linhntm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Đỗ Thị Thu Hương