BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1370/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời vướng mắc về công tác giá

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 322/HQBD-TGTT ngày 12/02/2009 của CụcHải quan Bình Dương về những vướng mắc khi triển khai Thông tư 40/2008/TT-BTCngày 21/5/08 của Bộ Tài chính và Quy trình kiểm tra xác định trị giá tính thuếban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

1/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 1 của công văn số322/HQBD-TGTT ngày 12/02/2009 của Cục Hải quan Bình Dương: Việc cập nhật kếtquả kiểm tra trị giá đối với các lô hàng phải kiểm hoá thực hiện theo hướng dẫntại Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan.

2/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 2 của công văn số322/HQBD-TGTT ngày 12/02/2009 của Cục Hải quan Bình Dương: Cục CNTT & Thốngkê Hải quan đã hỗ trợ cán bộ tin học Cục Hải quan Bình Dương khắc phục xử lý.

3/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 3 của công văn số322/HQBD-TGTT ngày 12/02/2009 của Cục Hải quan Bình Dương: Về việc quy đổi cấpđộ thương mại, số lượng hàng hoá, quãng đường vận chuyển, phương thức vậnchuyển để lựa chọn lô hàng nhập khẩu tương tự cần dựa vào hồ sơ của lô hàng,các thông tin cụ thể của lô hàng nhập khẩu và lô hàng được lựa chọn để quy đổicho phù hợp.

4/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 4 của công văn số322/HQBD-TGTT ngày 12/02/2009 của Cục Hải quan Bình Dương: Theo quy định tạiThông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính thì trường hợp này ngườikhai hải quan phải nộp khoản bảo đảm theo thông báo của cơ quan hải quan, dovậy đơn vị phải thực hiện xác định khoản bảo đảm. Khi nghi vấn mức giá của lôhàng cần có cơ sở rõ ràng, do vậy phải căn cứ hướng dẫn tại Thông tư40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính để xác định rõ cơ sở nghi vấn; xácđịnh khoản bảo đảm.

5/ Đối với trường hợp nêu tại điểm 5 của công văn số322/HQBD-TGTT ngày 12/02/2009 của Cục Hải quan Bình Dương: Việc xác định trịgiá tính thuế vẫn phải tuân thủ nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giátính thuế quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/08 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương thựchiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Lưu Mạnh Tưởng