BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1791/CT-TTHT ngày 16/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:
“Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.
Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNK Việt Nam B.V (TNK Việt Nam) nhận chuyển giao phần vốn góp tại hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí lô 06.01 từ Công ty BP Exploration Operating Company (BPEOC), Công ty TNK Việt Nam được giữ nguyên mã số thuế mà cơ quan thuế đã cấp cho Công ty BPEOC và giữ nguyên địa chỉ của Công ty BPEOC, thì trong thời gian 1 tháng từ khi nhận được giấy phép đầu tư điều chỉnh mà Công ty TNK Việt Nam vẫn chưa nhận được đơn đặt in để sử dụng, Công ty TNK Việt Nam đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in của Công ty BPEOC. Công ty TNK Việt Nam phải làm thủ tục thông báo phát hành theo quy định trước khi sử dụng.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Công ty TNK Việt Nam B.V;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ TVQT (AC); Vụ DNL;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC - TCT(2);
- Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn