BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1371/BGDĐT-VP
V/v Gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để chuẩn bị tổng hợp danh sách và lậphồ sơ phân bổ sách cho thiếu nhi của năm 2010 theo nhiệm vụ Chính phủ đã giaotại quyết định số 21/TTg ngày 16/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchđối với việc phát hành sách, báo, phim ảnh cho thiếu nhi theo nguyên tắc: “Mỗithư viện trường (cấp I và II) mỗi năm một số đầu sách của Nhà xuất bản Kim Đồng”,Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách cáctrường trong diện được hưởng chính sách của Nhà nước với tiêu chí đã nêu trongThông tư số 05/TT .TB ngày 30/6/1993 như sau:

Các trường, lớp cấp I, cấp II (kểcả dân tộc nội trú) ở các vùng sâu:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và cáctỉnh Tây Nguyên.

- Các huyện miền núi thuộc các tỉnhcó miền núi xen kẽ.

- Các xã miền núi thuộc các huyệncó miền núi xen kẽ.

- Các huyện, xã có đồng bàoKhơme, Chàm.

- Hải đảo.

- Các xã vùng sâu ở các tỉnh đồngbằng sông Cửu Long.

- Danh mục các trường thuộc các vùngtrên do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính Vật giá trình UBNDtỉnh quyết định.

Để tránh tình trạng như một số năm trước,khi sách giao đến các trường theo danh sách các Sở Giáo dục cung cấp thì đã cósự thay đổi tên, chia tách hoặc sát nhập trường, gây khó khăn cho đơn vị pháthành trong việc hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đềnghị các Sở Giáo dục rà soát lại danh sách các trường thuộc tỉnh mình quản lýcho đúng.

Danh sách xin gửi về trước ngày 15/5/2010theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Văn phòng BộGiáo dục và Đào tạo

49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38694889Fax: (04)36231052

Nếu sau ngày trên, Văn phòng BộGD&ĐT không nhận được danh sách các trường của đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ khôngđược nhận sách tài trợ của Nhà nước và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trướcThủ tướng Chính phủ. Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm và triển khaisớm để kịp kế hoạch phát hành sách truyện vào đầu năm học mới 2010 – 2011.

Nơi nhận:
- Như trên
- PTTg, Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu HC, P.TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý