BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1371/TCHQ-GSQL
V/v giải đáp vướng mắc sau đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 82/BC-HQCB ngày 16/02/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Cao Bằng về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1- Về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu quacửa khẩu phụ, lối mở:

1.1- Việc thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩuphụ, lối mở theo điểm 2 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 của Thủ tướngChính phủ không cần phải có quyết định cho phép của UBND tỉnh biên giới.

Hướng dẫn này thay thế nội dung nêu tại gạch đầu dòng thứnhất công văn số 6794/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2008 của Tổng cục Hải quan.

1.2- Về Danh mục hàng hoá cần nhập khẩu theo phân loại củaBộ Công thương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 2 công văn số1420/TTg-KTTH dẫn trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 12795/BTC-TCHQ ngày28/10/2008 đề nghị Bộ Công thương sớm ban hành, hiện nay Bộ Công thương đã dựthảo Thông tư gửi kèm công văn số 1514/BCT-TMMN ngày 24/02/2009 lấy ý kiến cácBộ - Ngành liên quan để ban hành.

2- Về thanh khoản hàng gia công:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày04/12/2008 thì việc nhập khẩu nguyên phụ liệu gia công, kể cả trường hợp vậnchuyển theo đường hành lý đều phải khai hải quan theo qui định đối với hàng giacông. Trường hợp doanh nghiệp không khai báo thì không được đưa số nguyên phụliệu này vào thanh khoản.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc