BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Kho vận DEVYT.
(Đ/c: Tầng T số 5, Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 25 CV/KV ngày 26/2/2013 của Công ty TNHHThương mại và Kho vận DEVYT về việc xác nhận có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩuhoặc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận Cty TNHH Thương mại và Kho vậnDEVYT, mã số doanh nghiệp 0104191408, địa chỉ Tầng T số 5 phố Đào Duy Anh, phườngPhương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã có hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu hoặc tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha