VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1371/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2132/BTC-CSTngày 11 tháng 02 năm 2010 về việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên vàgiao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng