BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/BKHĐT-QPAN
V/v đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn dự án sử dụng ngân sách trung ương phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có công vănsố 377/BC- UBNDngày 31/12/2012; công vănsố 378/BC-UBND ngày 31/12/2012 báo cáo về đề nghị thẩm định ngun vốn và phần vốn dự án sử dụng ngânsách trung ương phê duyệt quyết định đầu tư điềuchỉnh đối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đội Cấn - Quốc Khánh, huyn Tràng Định và dự án Đường vào khokỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đội Cấn - Quốc Khánh, huyện Tràng Định đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2242/QĐ-UBNDngày 13/11/2009, với tổng mức đầu tư 45,796 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án2010-2012; dự án Đường vào kho kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã đượcUBNDtỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 24/8/2009, với tng mức đầu tư 30,313 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2019-2012. Đếnnăm 2013 vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương có mục tiêu chươngtrình quản lý bảo vệ biên giới cho 2 dự án này đạt 100% theo tổng mức đầu tư đượcduyệt; 2 công trình hoàn thành năm 2013.

Việc địa phương có các báo cáo trên đề nghị điều chỉnh dự ánđầu tư đối với 2 dự án này lý do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ bàn giao mặt bằngthi công chậm; do việc thay đổi về điều chỉnh giá vật liệu, chi phí nhân công,máy thi cônglàm tổng mức đầu tư 2 dựán này tăng là 30,873 tỷ đồng (dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đội Cấn - Quốc Khánh, huyện Tràng Định tăng 14,472 tỷ đồng - 31,6%; dự án Đường vào kho kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnhtăng 16,401 t đồng - 54,1%;).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiệntheo đúng các nội dung nêu tại công văn số 126/BXD-KTXD "V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầutư các dự án ĐTXDCT" ngày22/01/2013 của Bộ Xây dựng. Nếu cần thiết vẫn phải điều chỉnh dự án đầu tư, thìđối với phần vốn tăng thêm 30,873 tỷ đồng, do điều chỉnh dự án đầu tư, đề nghịđịa phương cân đối bằng nguồn ngân sách của địa phương để bảo đảm./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT + Vụ QPAN (Trước).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh