TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị khoa học và y tế BMN.(Lô 32, Liền kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời công văn số 261015/BMN ngày 26/10/2015 của Công ty TNHHThiết bị khoa học và Y tế BMN về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu môi trườngnuôi cy vi sinh vật đã điu chế đ phát triển các vi sinh vật, sản phẩm đã tiệttrùng (tên tiếng Anh là “Skim milk powder”), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục nhập khẩu: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biệnpháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu;

2. Về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tạiNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tưsố 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên và các văn bản quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan.

Tại văn bản số 261015/BMN dẫn trên, Công ty chỉ nêu tên mặt hàng dựkiến nhập khẩu, chưa mô tả đầy đủ thành phần, cấu tạo, đặc điểm của sản phẩmvà mã số HS hàng hóa nên Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để xác địnhchính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu. Đ nghị Công ty có văn bản gửiBộ Y tế để làm rõ về chính sách quản lý chuyên ngành đi với mặt hàng nhậpkhẩu của Công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyđược biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải