BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1372/LĐTBXH-TL
V/v tiền lương làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

Trả lời công văn số 254-CV/TCQT ngày 11/4/2003 của Ban tài chính-Quản trị Trung ương về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đối với doanh nghiệp Nhà nước:

Ngày 31/12/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2002/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, đến nay, văn bản hướng dẫn đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương. Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn tạm thời tiếp tục áp dụng việc trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 19/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, cụ thể:

Công văn 1372/LĐTBXH-TL tiền lương làm thêm giờ


Trong đó:

2. Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp thì chế độ làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ, vì vậy, đề nghị Ban Tài chính-Quản trị Trung ương trao đổi thêm với Bộ Nội vụ.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để Ban tài chính-Quản trị Trung ương biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG




Phạm Minh Huân