BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/TCHQ-GSQL
V/v Thay đổi điều khoản hợp đồng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt
(Đ/c: Tầng 1, Văn phòng 2, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Q. Cầu Giấy, HN)

Trả lời công văn số 737 CV/CĐ-KHĐT ngày 01/03/2007 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt về đề nghị cho biết Công ty có phải làm thủ tục phê duyệt lại danh mục và giá trị hợp đồng mua sắm thiết bị cơ điện (Hợp đồng số 26/2006-NKTB-CĐ ngày 27/06/2006) do thay đổi điều kiện giao hàng một phần của trị giá hợp đồng (325.000 USD) từ CIF Hải Phòng sang DAF Hữu Nghị Quan trước khi làm thủ tục thông quan hay không? Số thiết bị này đểphục vụ thi công Dự án Thủy điện Cửa Đạt đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấychứng nhận ưu đãi đầu tư và Bộ Thương mại cho phép được nhập khẩu lô hàng thiết bị cơ điện cho dự án theo hợp đồng trên (Công văn số 6384/BTM-KHĐT ngày13/10/2006), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTM ngày 29/11/2006 của Bộ Thương mại thì Công ty được làm thủ tục nhập khẩu số thiết bị nêu trên trực tiếp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (không yêu cầu Công ty phải có văn bản phê duyệt danh mục hàng nhập khẩu của Bộ Thương mại), do vậy việc thay đổi điều kiện giao hàng theo hợp đồng trên, khi làm thủ tục nhập khẩu Công ty không phải phê duyệt lại danh mục và giá trị hợp đồng,tuy nhiên Công ty phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về sự thay đổi này. Trường hợp thiết bị nhập khẩu là hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép hoặc thuộc diện quản lý chuyên ngành thì chỉ được làm thủ tục nhập khẩu sau khi được Bộ Thương mại, Bộ quản lý chuyên ngành cấp giấy phép nhập khẩu hoặc hướng dẫnthủ tục nhập khẩu.

- Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để được giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTM nêu trên và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Cục Hải quan Hải Phòng (để thực hiện);
- Cục Hải quan Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT; GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An