Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1372TCT/NV7
NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH
MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số345 CT/NVT ngày 26/3/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về chính sách miễn,giảm tiền thuê đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Mục IV, Phần B, Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế chocác đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định miễn, giảm tiền thuê đất:

"Ưu đãi về miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghịđịnh số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:...

Đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển thành công tycổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ...., mà doanh nghiệp mớithành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệpNhà nước đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theoquy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thànhlập có thuê thêm đất của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanhnghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phầndiện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh....".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp doanh nghiệp Nhà nướcchuyển thành Công ty cổ phần vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tíchđất mà doanh nghiệp đã thuê của Nhà nướctrước đây thì không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp Công ty Cổ phần đã được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, trong đó có quy định được miễn, giảmtiền thuê đất trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thihành và đã thực hiện quyết toán tiền thuê đất theo đúng chế độ quy định thìkhông xử lý truy thu hoặc hoàn trả tiền thuê đất đã được miễn giảm. Trường hợpđơn vị chưa quyết toán tài chính và quyết toán thuế mà thời gian miễn, giảmtiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư vẫn còn thì chỉ được miễn,giảm tiền thuê đất đến thời điểm quyết toán thuế của năm đó.

Việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nướcchuyển thành công ty cổ phần được thực hiện theo đúng Công văn số 8902 TC/TCTngày 14/8/2002 và được quy định cụ thể tại Mục IV, Phần B, Thông tư số98/2002/TT-BTC ngày 14/10/2002 của Bộ Tài chính. Tổng cục thuế thông báo để Cụcthuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất cho các đơnvị ở địa phương theo đúng chính sách đã quy định.