VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định số 41/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- BY tế;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai thực hiện Đán “Bảo đảm dinh dưỡng hp lý và tăng cường hoạt động thlực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 128/BC-BGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

1. Các Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khn trương hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn về dinh dưỡng, quy định về thời gian hoạt động thể lực, định mức, tiêu chun của chế độ thlực phù hp, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật một số môn ththao, hướng dẫn các bài tập thdục nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, đy mạnh xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị... thực hiện Đán bảo đảm dinh dưỡng hp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp