VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1372/VPCP-QHQT
V/v Mua xe ô tô nhập khẩu tư nguồn viện trợ R.F

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Y tế
- Bộ Công An
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 2073/YT-KH ngày 17 tháng 3 năm 2003), về việc mua 02 xe ô tô nhập khẩu miễn thuế thay thế việc mua xe trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 61/CP-QHQT ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc thay đổi phương thức mua xe ô tô theo đề nghị trên của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế được quy định tại công văn số 48/CP-KTTH ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao