BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13729/BTC-PC
V/v Thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra các văn bản có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Để thực hiện nhiệm vụ trên, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực do cơ quan ban hành từ ngày 01/01/2017-01/12/2017 có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính về: tài chính, ngân sách nhà nước; hải quan, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý giá; các quỹ tài chính nhà nước, dự trữ nhà nước, tài chính doanh nghiệp; kế toán, kiểm toán và dịch vụ tài chính.

Kết quả tự kiểm tra và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ 01/01/2017-01/12/2017 đang còn hiệu lực đề nghị gửi về Bộ Tài chính (gửi kèm theo file điện tử vào địa chỉ email: [email protected]) trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, kiểm tra theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn