VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1373/VPCP-TCCV
V/v ổn định tổ chức và đảm bảo điều kiện hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Báocáo số 81/BC-BYT ngày 11 tháng 02 năm 2009 về tình hình ổn định tổ chứcvà bảo đảm điều kiện triển khai hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá giađình tại các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh: Hà Nam, Lâm Đồng, Phú Yên và Khánh Hòa nghiêm túc kiểm điểm và làm rõtrách nhiệm trong việc chưa bàn giao trụ sở Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ emcấp tỉnh trước đây cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; báo cáo Thủtướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2009.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Nam, Đắc Lắc và Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội chỉ đạo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện, thành phố trực thuộc (tại Danh sách kèm theo Công vănnày) chưa bàn giao trụ sở Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp huyện trước đâycho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trướcngày 20 tháng 3 năm 2009;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumchỉ đạo và quyết định việc thành lập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa giađình.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính và biênchế sự nghiệp cho công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; trường hợp Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa giao biên chế sự nghiệplàm công tác dân số, kế hoạch gia đình cấp xã phải bố trí đủ biên chế sự nghiệplàm công tác dân số, kế hoạch gia đình cấp xã.

4. Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra,đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bàn giao đầy đủtrụ sở, tài sản, bố trí kinh phí và biên chế hành chính cho công tác dân số, kếhoạch hóa gia đình tại các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hìnhthực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn này trước ngày 31 tháng3 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểBộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, các vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (05). Hào, b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

CÁCTỈNH CHƯA BÀN GIAO TRỤ SỞ ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM CẤP HUYỆN CHO TRUNGTÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠICÔNG VĂN SỐ 281/VPCP-TCCV NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

(Kèmtheo Công văn số 1373/VPCP-TCCV ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chínhphủ)

1. Tỉnh Lào Cai: các huyện: SaPa, Bát Xát, Văn Bàn và Bảo Yên.

2. Tỉnh Tuyên Quang: huyện HàmYên.

3. Thành phố Hà Nội: thành phốHà Đông.

4. Tỉnh Quảng Nam: huyện ĐiệnBàn, thành phố Hội An.

5. Tỉnh Đắc Lắc: thành phố Ban MêThuột, huyện E H’leo./.