BỘ TÀI CHÍNH
---------------
V/v: phân loại mặt hàng hệ thống thanh cái dẫn điện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:
- Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam;
- Công ty CP Tập đoàn ĐTTM CN Việt á;
- Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng;
- Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị một số đơn vị nhập khẩu gặp vướng mắc trong việc phân loại đối với mặt hàng hệ thống thanh cái dẫn điện để tính thuế nhập khẩu
Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công Thương tại công văn số số 12/BCT-NL ngày 24/9/2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn số 6485/BKH-KTCN ngày 14/9/2010) và tham khảo chú giải HS 2007 thì đối với mặt hàng nhập khẩu được khai báo là "Hệ thống thanh cái dẫn điện", "Thanh dẫn điện" hoặc "Thanh dẫn điện bằng đồng Busway" nếu bao gồm các thanh đồng dẫn điện (thay thế cho cáp điện thông thường) có gắn các bộ phận nối điện vào một hoặc cả hai đầu dây để sử dụng thay thế cáp điện thông thường trong các công trình công nghiệp, toà nhà cao tầng được phân loại vào nhóm 85.44, mã số 8544.49.40.90.
Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cơ quan hải quan các địa phương kiểm tra hàng hoá cụ thể đối với mặt hàng nhập khẩu được khai báo là "Hệ thống thanh cái dẫn điện", "Thanh dẫn điện" hoặc "Thanh dẫn điện bằng đồng Busway" theo nội dung hướng dẫn nêu trên để phân loại, áp mã và tính thuế nhập khẩu cho phù hợp.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường