UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1374/UBND-TNMT

Bến Tre, ngày 10 tháng 5 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi xem xét Tờ trình số 895/TTr-STC ngày 10 tháng 4 năm2006 của Sở Tài chính về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh có kiến như sau:

- Đơn giá thuê đất một năm được tính cụ thể cho từng dự ántheo tỉ lệ từ 0,25% đến 2% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Uỷ bannhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 5125/QĐ-UB ngày 30/12/2004.

- Đơn giá thuê đất của mỗi dự án không thay đổi trong thờihạn 5 năm.

Sau khi hết thời hạn 5 năm thì đơn giá thuê đất được điềuchỉnh lại cho thời gian tiếp theo.

Đối với các dự án nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời hạnthuê ở năm đầu tiên, thì được giảm 10% tiền thuê đất.

- Tiền thuê đất được tính kể từ khi bàn giao đất. Trong thờigian xây dựng cơ bản thực tế sẽ được miễn tiền thuê đất nhưng không quá 18tháng.

- Đối với các trường hợp thuê mặt nước, mức giá thuê sẽ tínhcụ thể cho từng dự án.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở: Tài nguyên và Môitrường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan thống nhấtquyết định giá thuê đất, thuê mặt nước cho từng dự án cụ thể, đối với cáctrường hợp tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổchức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã quyết định giá thuê đất, thuê mặt nước, đối với các trường hợp hộ gia đình,cá nhân trong nước thuê đất, thuê mặt nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến để Sở Tài chính thực hiện vàhướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà