BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1375/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư của Trung tâm Thương mại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1980/UBND-DN ngày 23 tháng 4 năm 2009của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại khoản 5, Điều 10 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với laođộng dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước; điểm 6, mục I Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên thì thẩmquyền phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư thuộc các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Hội đồng quản trị tậpđoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thànhlập. Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng thuộc quyền quản lýcủa Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, do vậy việc điều chỉnh phương án sửdụng lao động trong Phương án cổ phần hoá Trung tâm Thương mại Hải Phòng thuộcCông ty là thẩm quyền của quí Uỷ ban.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Uỷ ban nhânthành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân