BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1376/TCHQ-GSQL
V/v thành lập ICD Thủ Đức

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải biển SàiGòn
 (Đ/c: Linh Xuân - Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 86/SSC-TGĐ ngày 03/03/2009 về việc xinthành lập cảng nội địa (ICD) tại Linh Xuân - Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh và căn cứquy định tại Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ vàđiểm I, mục 4, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Về sự cần thiết:

Trong thời gian vừa qua, tại các cảng biển thuộc địa bànThành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng đã xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa xuấtnhập khẩu do bất cập trong quy hoạch hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông...Để giúp giảm tải tại các cảng biển và giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa,Tổng cục Hải quan nhất trí với chủ trương thành lập các cảng nội địa (ICD) vàđịa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.

II. Thủ tục và hồ sơ xin thành lập

1. Về thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tạicảng nội địa (ICD):

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận,vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu; kinh doanh kho, bãi.

- Địa điểm xin thành lập phải nằm trong quy hoạch hệ thốngcảng nội địa của Bộ Giao thông Vận tải.

- Khu vực thành lập cảng nội địa phải đáp ứng các điều kiệnsau:

+ Được thành lập khi có tình trạng ách tắc hàng hoá xuấtnhập khẩu tại cảng biển quốc tế và đã được quy hoạch trong hệ thống cảng nộiđịa của Bộ Giao thông công bố;

+ Phải có diện tích từ 10ha trở lên;

+ Địa điểm phải đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan Hảiquan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, kho chứa tang vật vi phạm;

+ Kho, bãi phải có tường rào ngăn cách với khu vực xungquanh, được trang bị hệ thống camera, máy soi, cân điện tử, các thiết bị khácđể thông quan hàng hoá nhanh chóng. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lýbằng hệ thống máy tính; Các hệ thống, thiết bị này được nối với hệ thống giámsát của cơ quan Hải quan.

2. Hồ sơ xin thành lập gồm:

- Văn bản đề nghị thành lập: 01 bản chính;

- Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố nơi đặt cảngnội địa: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao;

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng: 01 bản sao;

- Quy chế hoạt động: 01 bản chính;

Hồ sơ xin thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảngnội địa (ICD) gửi đến Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc