VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/VPCP-TCCV
V/v bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 621/BNV-TCBC ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc b sung biên chế đ thành lập Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về việc b sung biên chế công chức năm 2021 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo số công chức có mặt của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tại thời điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

2. Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế công chức cho tng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời có văn bản gửi Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để điều chỉnh giảm tương ứng số biên chế đã chuyển giao cho địa phương, tổng hp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch biên chế công chức năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;
- Văn phòng Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg CP,Vụ QHĐP;
- Lưu: VT, TCCV(3b)T

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng