BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/BNN-TY
V/v Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ đầu năm 2013 đến nay, toàn quốcghi nhận các ổ dịch cúm gia cầm (H5N1) tại 15 xã, phường của 07 huyện thuộc 4tỉnh (Khánh Hòa, Tây Ninh, Điện Biên, và Kiên Giang) làm 28.235 con gia cầm mắcbệnh, chết và phải tiêu hủy. Ngoài ra, ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên 177 conchim Trĩ nuôi tại Tiền Giang và trên 4.000 con chim Yến tại Ninh Thuận cũng đãđược phát hiện và xử lý kịp thời. Dịch lở mồm long móng (LMLM) xảy ra tại 15xã, phường của 9 huyện, quận thuộc 4 tỉnh (Sơn La, Bắc Ninh, Thanh Hóa và HàTĩnh); tổng số gia súc mắc bệnh là 1.541 con (183 con trâu bò, 1.358 con lợn).Dịch lợn tai xanh xảy ra tại 117 xã, phường của 34 quận, huyện, thuộc 11 tỉnh(Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, QuảngTrị, Đăk Nông, Ninh Thuận, Long An); tổng số lợn mắc bệnh là 24.075 con, sốchết và tiêu hủy là 12.869 con.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh giasúc, gia cầm phát sinh và lây lan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đềnghị các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tăng cường công tác phòng chống dịch, trong đó triển khai ngay việcphát động và tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trườngtoàn quốc” từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/5/2013, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG VỆ SINH TIÊU ĐỘC KHỬTRÙNG

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, giacầm

a) Đối với các cơ sở chăn nuôi giasúc, gia cầm tập trung:

- Phát quang cây cỏ xung quanhchuồng nuôi, quét dọc thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

- Tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khuvực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình:

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôinhốt gia súc, gia cầm bao gồm cả nơi chăn thả; thu gom phân rác, độn chuồng đểđốt hoặc chôn.

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ khuvực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

c) Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm:

- Phát quang cây cỏ xung quanh vàquét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứngsau khi đã ấp nở để tiêu hủy;

- Phun tiêu độc khử trùng hàng ngàytoàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiệnvận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở, …

2. Cơ sở giết mổ gia súc, giacầm tập trung

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờgiết mổ: Sau khi động vật được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải đượcvệ sinh tiêu độc khử trùng.

- Nơi giết mổ vệ sinh tiêu độc khửtrùng sau mỗi ca sản xuất.

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơsở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

3. Chợ buôn bán gia súc, gia cầmsống ở khu vực nông thôn

- Quét dọn và phun thuốc khử trùngkhu vực buôn bán gia súc, gia cầm và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ.

- Phương tiện vận chuyển, lồng nhốtphải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ.

- Những quầy bán thịt phải được vệsinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát trùng cuối mỗi buổi chợ.

4. Nơi công cộng, đường làng,ngõ xóm

Quét dọn, vệ sinh, phun tiêu độcmột tuần một lần.

II. VỀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH, VỆSINH TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG

- Những trại chăn nuôi tập trung,cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chứcthực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y.

- Các xã tổ chức các đội phun thuốcsát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm ởnông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, kinh phí do ngân sách địa phươngcấp. Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới nhưquét dọn, cọ, rửa ...

- Loại hóa chất sát trùng, cách tiếnhành như đã áp dụng trong các lần vệ sinh tiêu độc khử trùng trước đây.

- Thời gian: Từ 01/5/2013 đến31/5/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương ra chỉ thị thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùngmôi trường toàn quốc” tại địa phương và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành của địa phương triểnkhai thực hiện.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chốngdịch cúm gia cầm phân công các đoàn đi kiểm tra ở một số địa phương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai “Tháng vệ sinh,tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” theo đúng nội dung và thời gian nêutrên đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc giaphòng chống dịch cúm gia cầm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ thành viên BCĐQG PCDCGC;
- Cục Chăn nuôi, TTKNQG;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám