TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/CT-TTHT
V/v: Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xekhách Sài Gòn
Địa chỉ: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5,TP.HCM
Mã số thuế: 0300478044

Trả lời văn bản số 106/TCKT - XKSG ngày15/01/2015 của Công ty về Quyết toán Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 12 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế quy định khai quyết toán thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN):

“b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báocáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia,tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạtđộng.

b.3) Một hoặc một số phụ lục kèmtheo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh củangười nộp thuế):

...

- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹkhoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN.

...”

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệulực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014trở đi) quy định về trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanhnghiệp:

“Doanh nghiệp được thành lập, hoạtđộng theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tínhthuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triểnkhoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mức trích lậpQuỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp. Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triểnkhoa học công nghệ thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹphát triển khoa học công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vàotờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹphát triển khoa học công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhậpdoanh nghiệp...”

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty có trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ thìphải thực hiện báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ theo mẫu số 03-6/TNDN (Ban hành kèmtheo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ) và được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN của Công ty.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
181- 3966/2015/TNDN /tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga