BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 370/HQHCM-GSQL ngày 31/01/2013 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện khoản 2 Điều 5 Thôngtư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Các lô hàng khoáng sản vi phạm điều kiện xuất khẩu: trườnghợp xác định khoáng sản xuất khẩu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theoquy định của pháp luật, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy địnhtại điểm e khoản 4 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) để xửphạt.

- Về kiến nghị liên quan đến thủ tục xuất khẩu khoáng sảnquy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ CôngThương: Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Công Thương và có văn bản hướngdẫn sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường