TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Woodworth Wooden (Việt Nam)
Địa chỉ: Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi.
Mã số thuế: 0303141722.

Trả lời văn thư số 02/CT-TTHT /2011 ngày 15/11/2011 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2; Khoản 6 Điều 4Chương I Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Người nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thunhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), baogồm:

a) Doanh nghiệp được thànhlập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thànhlập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nướcngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được thành lậptheo Luật hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp đượcthành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt độngsản xuất, kinh doanh có thu nhập.

2. Doanh nghiệp có thu nhậpchịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệpnhư sau:

a) Doanh nghiệp được thànhlập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuếphát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

b) Doanh nghiệp nước ngoài cócơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tạiViệt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt độngcủa cơ sở thường trú đó;

c) Doanh nghiệp nước ngoài cócơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tạiViệt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thườngtrú;

d) Doanh nghiệp nước ngoàikhông có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phátsinh tại Việt Nam.

…”;

“Thu nhập đượcchia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước,sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này” là thu nhập được miễn thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên thì các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập được chia từhoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đãnộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp thì khoản thu nhập này là thu nhập được miễn thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra thuế số 2
-Lưu (TTHT, HC)
0188 (12913-31/01/12)-CTT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga