TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/CT-TTHT
V/v: Thuế môn bài

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH MTV Noch Châu Á
Địa chỉ: Lô IV-16, Đường số 3, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.T.Phú, Tp.HCM
Mã số thuế: 0309840607

Trả lời văn thư số 01/CV-PD-2014 ngày 28/01/2015của Công ty về thuế môn bài, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày07/05/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn điều chỉnh mức thuế môn bài:

“...

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bàicăn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấyphép đầu tư theo biểu như sau:

Đơnvị: đồng

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

- Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thểđược xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.

+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoàilà vốn đầu tư.

+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công tycổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.

…”

Trường hợp Công ty trình bày có vốn đầu tư theogiấy chứng nhận đầu tư số 412043000311 là 9.443.000.000 đồng thì công ty nộpthuế môn bài bậc 2 với mức thuế môn bài cả năm là 2 triệu đồng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
303-11620/2015 hyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga