BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/TCHQ-TXNK
V/v: Mặt hàng thép lá cán nguội

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP Thương mại và sản xuấtTân Phước Khanh
(Khu công nghiệp, phú mỹ 1, TT Phú Mỹ, TT Phú Mỹ, Tân Thành, Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 04/03/TPK ngày 08/03/2013 của Công ty CPThương mại và sản xuất Tân Phước Khanh đề nghị hướng dẫn phân loại và áp dụngmức thuế suất của mặt hàng "thép lá cán nguội dạng cuộn", Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày17/11/2012 của Bộ Tài chính thì để được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệttheo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Khu vực Thương mại tự do Asean -Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 (ACFTA) phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Mặt hàng thuộc Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thôngtư số 162/2011/TT-BTC

- Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên củaKhu vực Thương mại tự do Asean - Trung Quốc.

- Được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến Việt Nam, theo quyđịnh của Bộ Công thương.

- Thỏa mãn quy định về xuất xứ hàng hóa, có giấy chứng nhậnxuất xứ mẫu E.

2. Do công văn của Công ty không mô tả chi tiết tính chất,đặc điểm của sản phẩm như đây là thép hợp kim hay thép không hợp kim, có đượcphủ, mạ hoặc tráng hay không nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời mãsố, thếu suất cụ thể. Đề nghị Công ty đối chiếu với Danh mục hàng hóa XNK ViệtNam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính (chương 72) để xác định mã số của sản phẩm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP thương mại và sảnxuất Tân Phước Khanh biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường