BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1379/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trảlời công văn số 1007/CT-TTHT ngày 24/2/2009 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuvề chính sách thuế GTGT và thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1.Về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tàu thủy nhập khẩu thuộc loại trongnước chưa sản xuất được:

Vềvấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 5158/BTC-TCT ngày 09/4/2009 về việcchính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tàu, giàn khoan loại trong nướcchưa sản xuất được (bản photocopy đính kèm).

Đềnghị Cục thuế hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo công văn số 5158/BTC-TCT nêutrên.

2.Về thuế đối với nhà thầu nước ngoài (hãng vận tải biển nước ngoài):

TạiĐiểm 3.1.b6 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:“Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài là toàn bộ tiền cướcthu được từ hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và các khoảnphụ thu khác mà hãng vận tải biển được hưởng từ cảng xếp hàng của Việt Nam đếncảng cuối cùng bốc dỡ hàng hóa đó (bao gồm cả tiền cước của các lô hàng phảichuyển tải qua các cảng trung gian) và/hoặc tiền cước thu được do vận chuyểnhàng hóa giữa các cảng Việt Nam”.

TạiPhần C Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “Thông tư này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009, thaythế cho Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnchế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhânViệt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam, Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biểncủa các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải”.

Trongthời gian chờ sửa Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế, các doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý chohãng vận tải biển nước ngoài tạm thời tiếp tục thực hiện thủ tục, hồ sơ khai,nộp thuế thay cho các hãng vận tải biển nước ngoài và hồ sơ áp dụng Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần theo quy định tại Điểm 4 Mục X Phần B Thông tư số60/2007/TT-BTC .

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, PC, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương