BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1379/TCT-CS
V/v: mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Trả lời công văn số 151/CV-AJI-2011 ngày 25/02/2011 của Công ty Ajinomoto Việt Nam nêu vướng mắc về mẫu Phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ”Các chứng từ đượcin, phát hành, sử dụng và quản lý như hoá đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ quy định nêu trên, Phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ được quản lý như hoá đơn và Mẫu số 5.5 -Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Phụ lục 5 ban hành kèmThông tư số 153/2010/TT-BTC ) là mẫu tham khảo không mang tính bắt buộc. Vì vậy,Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không nhất thiết phải có tiêu thức ”Đơngiá” và ”Thành tiền”. Các doanh nghiệp có thể tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ nêu trên, đồng thời có thể tạo thêm các thông tin khác phụ chohoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyAjinomoto Việt Nam biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trưc tiếpđể được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT(2);
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn