BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 138/BXD-HĐXD
V/v tự thực hiện trong đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty địa ốc Sài Gòn

Trả lời văn bản số 1406/TCT-DA ngày 03/12/2009 của Tổng côngty địa ốc Sài Gòn về việc hướng dẫn hình thức tự thực hiện trong đầu tư xâydựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nướcdo Tổng công ty địa ốc Sài Gòn đầu tư, nếu đã được Hội đồng quản trị Tổng côngty địa ốc Sài Gòn cho phép được áp dụng hình thức tự thực hiện, Tổng công tyđịa ốc Sài Gòn (công ty mẹ) là chủ đầu tư thì được chỉ định các đơn vị thànhviên (công ty con thuộc Tổng công ty) có đủ điều kiện, đáp ứng các yêu cầu vềnăng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng để thực hiện các công việc tưvấn và thi công xây dựng.

2. Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước do Tổng công ty địaốc Sài Gòn là chủ đầu tư, theo quy định tại khoản 18 Điều 2 Luật sửa đổi, bổsung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và quyđịnh tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu thì Tổng công ty địa ốc Sài Gòn áp dụngcác hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng và thi công xây dựng theo quyếtđịnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền. Trình tự, thủ tục thựchiện việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Căn cứ ý kiến nêu trên, đề nghị Tổng công ty địa ốc Sài Gònnghiên cứu để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh