BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 138/BXD-KTXD
V/v: Định mức chi phí thiết kế công trình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Công ty Tư vấn kiến trúc xây dựngTT-As

Trả lời văn bản số 187/KHTH-08 ngày 23/6/2008 của Công ty Tưvấn kiến trúc xây dựng TT-As về chi phí thiết kế công trình, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình công bố tạivăn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng được xác định bằng tỷ lệ% của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán được duyệtcủa công trình. Chi phí xây dựng công trình được quy định tại điểm 2.2.1 mục IIThông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình, không bao gồm chi phí lắp đặt thiết bị.

Công ty Tư vấn kiến trúc xây dựng TT-As căn cứ ý kiến trênđể thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh